NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len "kupujúci")  a spoločnosťouUNO SK s.r.o.., Šamorínska 65, 821 06 Bratislava, IČO: 35 955023, číslo účtu:  (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.najvec.sk.

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa odoslaná elektronická objednávka za kúpnu zmluvu.

5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpne zmluvy a sú považované za záväzné.
Predávajúci si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy opätovným potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

II. Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať iba prostredníctvom tohto internetového obchodu - nákupného košíka. Objednávka musí obsahovať povinné údaje: kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, email, telefonický kontakt), spôsob platby za tovar, názov tovaru a ďalšie vlastnosti tovaru (množstvo, počet ks, veľkosť, farba a iné). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 102/2014 Z. z. § 3 ods.1 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Platobné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar vrátane poštovného a balného niektorým v objednávke uvedeným spôsobom:

1. platba na dobierku pri prevzatí tovaru

V prípade, že zásielka poslaná na dobierku nebude prevzatá a bude predávajúcemu vrátená a kupujúcim nebude vzniknutá škoda uhradená, predávajúci si vyhradzuje právo vyradiť kupujúceho z databázy zákazníkov a odmietnuť mu v budúcnosti každú objednávku potvrdiť a realizovať.

2. platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci je povinný úhradu vykonať na základe potvrdenej objednávky a vystavenej faktúry pod uvedeným variabilným symbolom obratom spravidla v ten istý deň ako mu bola faktúra doručená. Faktúra bude doručená len v elektronickej podobe v prípade platby vyžadovanej obchodníkom vopred. Pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je povinný zaplatiť kupujúci cenu a poštovné pri prevzatí tovaru.

3. uhradené prostredníctvom zľavového portálu

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie zľavového kupónu sú uvedené pri konkrétnej zľave.  V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnená v rozpore s pravidlami tejto zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenia zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

Dodacia doba je do 14 dní od prijatia úhrady záväznej objednávky. V prípade, že by nebolo možné dodržať lehotu dodania, bude zákazník informovaný prostredníctvom  mailu alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, telefónneho čísla, na ktorom je možné kupujúceho zastihnúť.

Dodacia lehota pri tovare zakúpeného prostredníctvom zľavových portálov je stanovená podľa podmienok konkrétnej akcie.

V. Doručenie a prevzatie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Cena poštovného závisí od hmotnosti objednávky a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (viac na www.posta.sk).

Doručenie pri tovare zakúpeného prostredníctvom zľavových portálov je stanovené podľa podmienok konkrétnej akcie.

Pri preberaní  je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so Slovenskou poštou spísať reklamáciu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu prevzatím objednaného a zaplateného tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom v objednávke. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. § 8 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu:UNO SK, s.r.o., Šamorínska 65, 821 06 Bratislava, email:chicpig.info@gmail.com.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy (objednávky) vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené vaše odstúpenie od zmluvy (prípadne doručený vrátený tovar, ak vám už bol tovar doručený). Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade požiadavky vrátenia platby na váš bankový účet, uveďte v odstúpení od zmluvy číslo vášho bankového účtu a kód banky, kde vám máme zaslať sumu za vrátený tovar.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť na adresu UNO SK  s.r.o., Šamorínska 65, 821 06 Bratislava formou doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený a používaný.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uplatniť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

VII. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

VIII. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a záruka

Podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka v prípade zistenia vady platí:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov kupujúcemu, ktorým je osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

  • prirodzeným opotrebením veci
  • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
  • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.)
  • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
  • prírodnými živlami
  • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

IX. Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúcehoUNO SK, s.r.o., Šamorínska 65, 821 06 Bratislava.

2. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, faktúru preukazujúcu kúpu tovaru.

3. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

  • · identifikácia kupujúceho,
  • · popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
  • · názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
  • · dátum a podpis kupujúceho.

4. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

5. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

6. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

7. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa zato, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

9. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

12. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

13. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

16. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

X. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z z o ochrane osobnych údajov,v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.najvec.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

122/2013 Z. z

 

zákone č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.najvec.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho a tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.

5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

V Bratislave dňa 10,2. 2016